Algemene voorwaarden 06.2019

Contact

 

Van der Duijn van Maasdamweg 274 A 

9602 VT  Hoogezand

 

Tel : 0598-352224 

(b.g.g. 0598-320888)

E-mail : info@manegenieboer.nl

Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid


Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere klant / bezoeker van Stalhouderij- en Manage Nieboer B.V.


Inhoud

Artikel 2

Door de manege wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op pony's/paarden van de manege of op eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.


Verplichtingen Manege / instructeur

Artikel 3

De manege draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd. Daar waar in deze algemene voorwaarden manege staat wordt bedoeld Stalhouderij- en manege Nieboer B.V.

Artikel 3.1

De manege heeft de verplichting om zorgvuldig om te gaan met privacy gevoelige informatie.

Het opslaan van uw gegevens gebeurt momenteel in Manegeplan (persoonsgegevens, betalingsgegevens en gevolgde afspraken).

De betalingen worden eveneens bijgehouden via het boekhoudpakket Snelstart. Met zowel manegeplan als Snelstart hebben wij verwerkersovereenkomsten en Snelstart heeft een functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Snelstart AVG; Algemene Voorwaarden beperkt zich tot een wijziging van artikel 16 

Als verwerker van uw persoonsgegevens is er door ons een verwerkersovereenkomst opgesteld; hierin leest u welke gegevens wij verwerken, waarom, hoelang en hoe u uw gegevens kunt wijzigen. Zie hiervoor: verwerkersovereenkomst


Verplichtingen klant en gedragsregels

Artikel 4

De klant is verplicht de door de manege gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn te vinden op de site: www.manegenieboer.nl. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

Het is de manege toegestaan de vorenbedoelde voorwaarden/ voorschriften/ gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds per mail aan de klant worden bekendgemaakt.


Verzekering

Artikel 5

1. De manege is verzekerd voor bedrijfsongevallen, waarbij inbegrepen eventueel letselschade opgelopen tijdens de lessen.

2. Deze verzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de les. De verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ongevallenverzekering met een doorlopende dekking.

3. U wordt als lesklant tevens lid van Manege en Ruiterbond, aan dit lidmaatschap is een aanvullende verzekering gekoppeld. Kosten hiervoor worden seperaat gefactureerd.


Opzegging

Artikel 6

Een les kan zowel door de klant als door de manege schriftelijk worden opgezegd.

Aanvullend kan de manege de lessen met onmiddellijke ingang opzeggen, indien:

- de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de manege of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van de manege, naar beoordeling van de manege, ernstig worden aangetast;

- de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Manege niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

- indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt.


Lesgeld en betaling

Artikel 7

Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de website vermeld.

Een eventuele prijswijziging zal twee maanden voor het ingaan van de prijswijziging per e-mail aan de klant bekend worden gemaakt. 


Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

De betaling van het lesgeld kan op een aantal manieren geschieden:

A. Bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. (We zijn hard aan het werk om dit te realiseren). Hiervoor wordt vooraf een apart automatisch incasso formulier ingevuld en getekend.

B. Door het lesgeld voor de gereden lessen over te maken op het rekeningnummer van de manege onder vermelding van de naam van de ruiter en factuurnummer waarop de betaling betrekking heeft. Mocht de factuur de 30e dag na verzending nog niet voldaan zijn, dan zal de desbetreffende ruiter helaas niet ingedeeld worden in de les.

C. Door contante betaling per keer of per maand. Ook de contante betaling dient uiterlijk de 30e dag van de maand ontvangen te zijn. De geldende tarieven zijn op onze site: www.manegenieboer.nl te vinden.

Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Lessen kunnen tot 1 uur voor aanvang van de les afgezegd worden.

Afzeggingen van de les kunnen worden doorgegeven via e-mail, app, sms, of een telefoontje. Indien de klant zelf de les af zegt kan deze niet ingehaald worden.

Bij situaties van overmacht (bv ongeluk / langdurige ziekte) kan er door de manege afgeweken worden van deze regel.


Annulering door de manege

Artikel 8

Iedere groepsactiviteit op bijvoorbeeld de jaarkalender, wordt door de manege aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.

Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de manege het recht betreffende groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. Activiteiten kunt u o.a. online vinden op onze website.

Aansprakelijkheid van de Manege

Artikel 9

Met inachtneming van het bepaalde in lid A van dit artikel is de manege niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein. De manege is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de manege.

  • De manege is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de manege, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
  • De manege is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de instructeur / instructrice.
  • De manege is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de lessen..
  • De aansprakelijkheid van de manege voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming tijdens de les, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de manege / instructeur zich voor dergelijke schade / gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.


Aansprakelijkheid Klant

Artikel 10

De klant is jegens de manege aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.

De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van de manege verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de manege verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren.


Risico-acceptatie

Artikel 11

1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit

artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.


Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

Artikel 12

Voor het volgen van lessen / deelname aan activiteiten op de manege is vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers vereist.


Klachten / Ideeën

Artikel 13

Klachten en / of ideeën kunnen besproken worden en mogen ook volledig en duidelijk omschreven schriftelijk / per e-mail worden ingediend bij de manege.


Geldigheid algemene voorwaarden

Artikel 14

De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.


Rechtskeuze en forum

Artikel 15

Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.  veiligheidscertificaat. Dit houdt in dat wij regelmatig worden gecontroleerd op veiligheid en kwaliteit. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare plaats om te leren paardrijden.


Stalhouderij- en manege Nieboer B.V.  #  Van der Duyn van Maasdamweg 274A  #  9602VT  Hoogezand  #  BTW 853.527.386.B02