Verwerkersovereenkomst

Contact

 

Van der Duijn van Maasdamweg 274 A 

9602 VT  Hoogezand

 

Tel : 0598-352224 

(b.g.g. 0598-320888)

E-mail : info@manegenieboer.nl

Verwerkersovereenkomst


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Stalhouderij- en manege Nieboer B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als manege zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze algemene voorwaarden of deze verwerkersovereenkomst, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals op de linkerzijde vermeld.


Persoonsgegevens van Klanten, Leden of leveranciers

Persoonsgegevens van Klanten, Leden of leveranciers worden door de manege verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht en/of lidmaatschap en/of uitnodigingen;

- Digitale of geprinte communicatie over (branche gerelateerd) nieuws

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

- Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de manege de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Adresgegevens

- (Zakelijk) Telefoonnummer

- Mobiele Telefoonnummer

- (Zakelijk) E-mailadres

- Geslacht

- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de manege opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en vervolgens 5 jaar ten behoeve van archief en

in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de manege verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de manege de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum en Geboorteplaats

- Salarisgegevens

- Kopie ID

- BSN-nummer

- Burgerlijke staat

- Overlijdensdatum

- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de manege opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van een relatiebeheerprogramma

- Het verzorgen van de (financiële) administratie

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

- Het verzorgen van de salarisadministratie

- Het verzorgen van verzending van geprinte uitgave of documenten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijkverplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Stalhouderij- en manege Nieboer B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens de manege van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Wij maken gebruik van gegevens autorisatie

- Onze systemen beschikken over een uitstekend anti-virusprogramma

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Stalhouderij- en manege Nieboer B.V. 


#  Van der Duyn van Maasdamweg 274A  #  9602VT  Hoogezand  #  BTW 853.527.386.B02  #  KvK 59466428